Online bekijken  |  Afmelden
edustandaard
Nieuwsbrief april 2020
Review UWLR 2.3 van start

De projectgroep Ketenimplementaties PO van Edu-K nodigt alle betrokkenen in het Toetsdomein uit om kennis te nemen van en feedback te geven op de afspraak UWLR 2.3. Deze afspraak is ontwikkeld vanuit de noodzaak tot uitfasering van de LAS-key: de verplichting van het LAS-key in voorgaande versies van UWLR staat op gespannen voet met de voltooiing van de implementatie van het ECK-iD als startsein om de dataminimalisatie conform het attributenbeleid van EDU-K te gaan doorvoeren. Dat houdt onder andere in dat de ketenafhankelijke identifiers als het LAS-key moeten verdwijnen voor die leerlingen die een ECK iD hebben c.q. zouden kunnen hebben. Deze verplichting van het LAS-key in berichten van voorgaande UWLR-versies belemmert daarmee de invoering van het ECK-iD in de leermiddelenketen.

Alle informatie inclusief documentatie over UWLR 2.3 kunt u vinden op de website van Edustandaard. Deze afspraak is in eerste instantie relevant voor het PO. Echter, ook het VO en MBO krijgen met deze uitfasering te maken en kunnen deze nieuwe versie wellicht benutten. Betrokkenen uit VO en MBO worden dan ook van harte uitgenodigd mee te kijken. Voor de volledigheid wordt gemeld dat versie 2.2.1 van UWLR ook gewoon nog van kracht blijft voor VO en MBO. De reviewperiode loopt tot 15 mei 2020. Het reviewcommentaar kan worden gemaild naar info@edustandaard.nl met een CC aan p.gillijns@edu-k.nl en edwin.kense@kense.com.

Activiteiten werkgroep UWLR bevroren

De werkgroep UWLR kwam voor het laatst bijeen in januari 2019. Het werd duidelijk dat met de afspraak UWLR, die in het PO een behoorlijke implementatiegraad kent voor de methodegebonden toetsen, heel moeilijk kon worden voldaan aan de behoefte om ook andere uitwisselingen in andere contexten (use cases) te ondersteunen. UWLR is een geïntegreerde, ‘monolithische’ afspraak waarin de verschillende architectuurlagen zijn ingevuld met vaak specifieke standaarden (bijvoorbeeld webservices) en specifieke gegevens die historisch vanuit bestaande uitwisselingen waren ontwikkeld.

Vanuit Edustandaard is toen, in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden in het Toetsdomein, de AMIGO-methodiek ontwikkeld. Er is afgesproken in de Architectuurraad en bekrachtigd door de Standaardisatieraad dat nieuwe afspraken in het Toetsdomein worden ontwikkeld op basis van deze methodiek. En daarmee is de ontwikkeling van UWLR de facto gestopt. Lees er hier meer over

Echter, voor kleine aanpassingen die urgentie hebben (AMIGO is immers nog relatief nieuw en het ontwikkelingen van afspraken kent een grotere doorlooptijd) is het logisch om nog te steunen op UWLR. UWLR versie 2.3 voor het PO is daar een voorbeeld van; zie hierboven.

Nieuwe voorzitter werkgroep Distributie en Toegang
De standaardisatiewerkgroep ECK Distributie en Toegang heeft een nieuwe voorzitter, namelijk Peter Boersema! Sinds het vertrek van HP Köhler in april 2019 heeft Erwin Reinhoud van Kennisnet naast zijn taak als standaardisatie-expert ook de rol van werkgroep-coördinator vervuld. Voor een dergelijke belangrijke standaardisatiewerkgroep beveelt Edustandaard aan dat er een aparte voorzitter is die de werkgroep leidt. De eerstvolgende bijeenkomst wordt gestart met een korte heroriëntatie, waarna weer full-speed verder wordt gewerkt om ‘onder ketenarchitectuur’ en in gezamenlijkheid met alle belanghebbenden de afsprakensets verder te ontwikkelen om in te spelen op marktontwikkelingen, aangescherpte AVG-eisen en technische vernieuwingen.

Nieuwe versie handreikingen en afspraken standaardisatiewerkgroepen
In 2019 is de nieuwe positionering van Edustandaard vastgesteld door de Standaardisatieraad. Naast een veel zwaarder gewicht aan architectuuradvies is onder andere ook de inhoudelijke sturing op het ontwikkelen van afspraken door het toepassingsdomein verstevigd. Ter ondersteuning hiervan zijn handreikingen en afspraken voor standaardisatiewerkgroepen opgesteld. De ervaringen met diverse standaardisatie-ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe versie die inmiddels ook beschikbaar is via de werkgroepen-pagina van Edustandaard. Dit document staat ook de eerstvolgende bijeenkomst van de Standaardisatieraad (11 juni 2020) op de agenda. Belangrijkste wijzigingen:
  • Procesgang inclusief fases aangescherpt; duidelijker gemaakt hoe draagvlak bij voorkeur kan worden georganiseerd
  • Besluitvorming & inspraak aangescherpt
  • Rol voorzitter duidelijker
  • Scheiding van afspraak en standaard (inzichten vanuit AMIGO)  
AMIGO: reacties op reviewcommentaar beschikbaar
AMIGO, inmiddels bij velen in het Toetsdomein PO-VO-MBO bekend, is een methodiek die leidt tot een bouwbare uitwisselspecificatie, op basis van een ROSA-interoperabilteitsraamwerk. Met AMIGO komen ketenpartijen stapsgewijs tot een verzameling afspraken over de uitwisseling van gegevens in een specifiek toepassingsdomein. AMIGO wordt in eerste instantie toegepast en uitgewerkt om afspraken te maken voor interacties in het toepassingsdomein ‘Toetsen’.

De AMIGO-methodiek is ontstaan vanuit de wens voor een verbeterde ondersteuning van de uitwisseling van leerlinggegevens en van resultaatgegevens. Met de afspraak UWLR, die in het PO een behoorlijke implementatiegraad kent voor de methode-gebonden toetsen, kon heel moeilijk worden voldaan aan de behoefte om ook andere uitwisselingen in andere contexten (use cases) te ondersteunen.

Een update van de status van AMIGO (april 2020) inclusief uitgebreide uitleg vindt u op de Edustandaard-website. Alle reviewcommentaren op versie 0.9 van AMIGO zijn voorzien van een reactie van Bureau Edustandaard op basis van de nieuwste inzichten: zie hiervoor het (AMIGO – versie 0.9) Google Docs-document.

Speel – als dat nog niet is gebeurd via andere communicatiekanalen - deze reacties door aan uw achterban ter beoordeling. Vragen en opmerkingen graag rechtstreeks naar het AMIGO-team (info@edustandaard.nl). Uiteraard zoeken wij ook zelf contact met de indieners bij vragen of discussiepunten. De Architectuurraad wordt op 16 april weer bijgepraat over AMIGO.

Heeft u vragen over deze mail? Neem contact op met Bureau Edustandaard via info@edustandaard.nl. Meer informatie is te vinden op www.edustandaard.nl.
disclaimer | privacystatement | profiel wijzigen | afmelden